مشاوره آتش نشانی و ایمنی

 

هدف و دامنه کاربرد مشاوره آتش نشانی :

سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران بهمنظور جلب همکاریهای عمومی و تخصصی، تکمیل الزامات قانونی، کنترل متمرکزدرسطوح راهبردی،انسجام تعاملات درون سازمانی و برون سازمانی، ایجاد وحدت رویه در رونداجرا طرحهای ایمنی وآتش نشانی ایمن سازی کالبد و مستحدثات شهری و بهبود عملکردی اشخاص حقیقی و حقوقیِ ارائه دهنده خدمات ایمنی و آتشنشانی و همچنین بهمنظور ایجاد اطمینان و رضایت در کارفرمایان به تهیه و تدوین آیین نامۀ ارائه خدمات مشاوره ایمنی و آتش نشانی ،فنی واجرایی ایمنی وآتشنشانی کرده که در ادامه به شرح آن پرداخته شده است:

۱-ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت در چهارچوب ضوابط و قوانین ایمن وآتشنشانی، با تحقق اصول زیر میسر میشود.درپیش گرفتن رویکردفرایندی درانجام مدیریت پروژه

۲-.مدنظرقراردادن بیشترین فایدهملی درتمام مراحل پروژه

۳٫-استفادهازاستانداردهای معتبر وشناخته شده ملی و بـین المللـی وروش هـا وتجربیـات جهـانی در پدیدآوری طرحهاوبهرهبرداری از آنها

۴٫-شناخت واولویت بندی نیازهای پروژه دربرنامه ریزی برای تهیۀ آنها

۵٫-سازگاری بامفاد برنامه های توسعه ای کشور وسایرقوانین ومقررات موضوع این آییننامه

۶-.ارتقای توان فنی ومهندسی کشور واستفاده ازحداکثر آن

۷٫-پاسخگو بودن عوامل ذینفعدر برابر تعهدات و مسئولیتهای خود در پدیدآوری طرحها وپروژه هـا وقراردادهای مربوط

۸٫-تضمین انجام موقع تعهدات قانونی

۹٫-حمایت ازابتکارها وخلاقیتها و نوآوریها در پدیـدآوری طـرح هـا وپـروژه هـای موضـوع ایـن آییننامه

۱۰٫-تعیین صلاحیت افراد حقیقی و حقوقی فعال در حوزه ایمنی و آتشنشانی

۱۱٫-احرازصلاحیت تأمین کنندگان خدمات وکالاوایجادبستر رقابت شفاف در ارجاع کارهای مربـوط به پدیدآوری طرحهاوپروژه های ایمنی و آتشنشانی

۱۲٫-انتخاب فناوری مناسب درپدیدآوری طرحها و پروژههای ایمنی و آتشنشانی وزمینه سـازی بـرای بومی کردن آنها؛سازمان آتشنشانی وخدمات ایمنی شهرداری تهران

۱۳٫-استقرار ونهادینه ساختنن ظام مدیریت کیفیت درتمام مراحل پروژه

۱۴-.لزوم استفاده و کاربرد مصالح و فراوردهها وکالاهای استاندارد درطـرح هـا و پـروژه هـای ایمنـی و آتشنشانی

۱۵٫-تأکیدویژه برآموزش وکسب مهارتهای فردی وگروهی وبهبود مستمر آنها

۱۶٫-استقرارسامانۀ پایش و ارزشیابی طرحها وپروژههای ایمنی و آتشنشانی

۱۷٫-ترویج اخلاق حرف های درحوزه فعالیتهای ایمنی وآتش نشانی وتعاملات عوامل ذینفع

۱۸٫-حمایت از استقلال حرفهای وامنیت شغلیِت أمین کننده خدمات وکالا

۱۹٫-ایجاد زمینه برای مشارکت تشکل های قانونیِ غیردولتی صـنفی تخصصـی فعـال درحـوزه ایمنـی و آتشنشانی، درسیاست گذاری و برنامه ریزی های مربوط

۲۰٫-فراهم کردن بستر لازم برای حضـور فعـال تـأمین کننـدگان خـدمات وکـالا درمیـدان رقابـت هـای بین المللی

۲۱٫-تأکیدبرکاهش آسیب پذیری طرحهاو پروژه های سرمای هگـذاری بـا هـدف افـزایش ایمنـی بناهـا و استحکام ساخت و سازها