تشخیص گاز قابل احتراق و انفجاری (LPG / LNG)
خروجی برای قطع گاز و برق
کلاس حفاظت IP 43
مناسب برای سقف زیبایی شناسی و نصب دیوار
تشخیص گاز سمی (CO)
هشدار ، زنگ خطا و فعال کردن هشدارها
2 گزینه مختلف خروجی زنگ
دارای بازر داخلی