ماژول / اینترفیس آدرس پذیر خود را واسط تجهیزات جانبی و کنترل پنل سیستم اعلام حریق را قرار میدهند و هر یک آدرس دهی مجزا میگیرد ماژول /اینترفیس آدرس پذیر برای راهندازی آژیر و دتکتور غیره استفاده میشود ماژول خروجی Finder دارای یک ورودی و مجزار میباشد و اطلاعات را میتواند به سیستم کنترل پنل مرکزی اعلام حریق منتقل کند و بعلکس .