شیر تست (Test Valve ) : شیری که جهت اطمینان از صحت عملکرد یک سیستم، نظیر پمپها یا شاخهای از خطوط شبکه اسپرینکلر  نصب و استفاده میشود.

شیر دروازهای با رزوه بلند (  OS &Y) : نوعی شیر دروازهای که معمولاً جهت کنترل جریان آب در سیستمهای شبکه بارنده آتشنشانی به کار رفته و قسمت رزوه آن (Stem ) بیرون از بدنه شیر بوده و با باز شدن یا بسته شدن شیر، از بدنه شیر بیرون زده یا داخل آن فرو میرود. ویژگی آن این است که با نگاه کردن به آن میتوان از باز و بسته بودن آن اطلاع پیدا کرد.

شیر یکطرفه (Check valve) : نوعی شیر که تنها در یک جهت به سیال اجازه عبور میدهد. در مواردی که جهت عبور سیال مهم باشد از این تجهیز به منظور ایجاد محدودیت در حرکت سیال، استفاده میشود.

شیر کنترل (Control Valve) : شیری که جریان آب را در سیستمهای اطفاء حریق کنترل مینماید.

شیر دروازه ای (Gate valve) :  نوعی شیر قطع و وصل جریان که دارای فلکهای پیچشی جهت کنترل جریان بوده و از ی ک گُوِه برای قطع جریان استفاده میکند. شیرآلات قطع و وصل جریان آب در لولهکشی آب بهداشتی آشامیدنی نیز عمدتاً از این نوع هستند.

شیر یکطرفه هشدار دهنده سیستم اسپرینکلر (Wet Alarm Check Valve) : نوعی شیر یکطرفه که معمولاً در سیستمهای اسپرینکلر به کار رفته و دارای فشارسنج میباشد. این وسیله میتواند به صورت پکیج متشکل از مکانیزم تشخیص جریان و ارسال سیگنال به سیستم اعلام حریق، شیر تخلیه و زنگ هشدار مکانیکی بوده و استفاده از آن در ابتدای رایزرهای اسپرینکلر توصیه میشود.

شیر توپکی ربع گرد (valve Ball ) : نوعی شیر توپکی که دارای یک اهرم با قابلیت حرکت ٩٠ درجه جهت کنترل جریان بوده و از یک قطعه توپی شکل جهت قطع جریان استفاده میکند. این شیر در سیستم لوله کشی گاز ساختمان نیز به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد