هدف و دامنه کاربرد مشاوره آتش نشانی

_

سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به منظور جلب همکاری های عمومی و تخصصی، تکمیل الزامات قانونی، کنترل متمرکزدرسطوح راهبردی، انسجام تعاملات درون سازمانی و برون سازمانی، ایجاد وحدت رویه در روند اجرا طرح های ایمنی وآتش نشانی ایمن سازی کالبد و مستحدثات شهری و بهبود عملکردی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات ایمنی و آتشنشانی و همچنین به منظور ایجاد اطمینان و رضایت در کارفرمایان به تهیه و تدوین آیین نامه ارائه خدمات مشاوره ایمنی و آتش نشانی ، فنی و اجرایی ایمنی وآتشنشانی کرده که در ادامه به شرح آن پرداخته شده است:

 • ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت در چهارچوب ضوابط و قوانین ایمن وآتشنشانی، با تحقق اصول زیر میسر می شود. درپیش گرفتن رویکرد فرایندی درانجام مدیریت پروژه
 • مدنظرقراردادن بیشترین فایده ملی درتمام مراحل پروژه
 • استفاده ازاستانداردهای معتبر وشناخته شده ملی و بـین المللـی و روش هـا وتجربیـات جهـانی در پدیدآوری طرح ها و بهره برداری از آنها
 • شناخت واولویت بندی نیازهای پروژه دربرنامه ریزی برای تهیه آنها
 • سازگاری با مفاد برنامه های توسعه ای کشور وسایرقوانین ومقررات موضوع این آیین نامه
 • ارتقای توان فنی ومهندسی کشور واستفاده ازحداکثر آن
 • پاسخگو بودن عوامل ذینفع در برابر تعهدات و مسئولیت های خود در پدیدآوری طرح ها وپروژه هـا وقراردادهای مربوط
 • تضمین انجام موقع تعهدات قانونی
 • حمایت ازابتکارها وخلاقیت ها و نوآوری ها در پدیـدآوری طـرح هـا وپـروژه هـای موضـوع ایـن آیین نامه
 • تعیین صلاحیت افراد حقیقی و حقوقی فعال در حوزه ایمنی و آتشنشانی
 • احرازصلاحیت تأمین کنندگان خدمات و کالا وایجاد بستر رقابت شفاف در ارجاع کارهای مربـوط به پدیدآوری طرح ها و پروژه های ایمنی و آتشنشانی
 • انتخاب فناوری مناسب درپدیدآوری طرح ها و پروژه های ایمنی و آتشنشانی و زمینه سـازی بـرای بومی کردن آنها؛ سازمان آتشنشانی وخدمات ایمنی شهرداری تهران
 • استقرار ونهادینه ساختنن نظام مدیریت کیفیت درتمام مراحل پروژه
 • لزوم استفاده و کاربرد مصالح و فراورده ها و کالاهای استاندارد درطـرح هـا و پـروژه هـای ایمنـی و آتشنشانی
 • تأکید ویژه برآموزش وکسب مهارت های فردی وگروهی وبهبود مستمر آنها
 • استقرارسامانۀ پایش و ارزشیابی طرح ها وپروژه های ایمنی و آتشنشانی
 • ترویج اخلاق حرفه ای درحوزه فعالیت های ایمنی وآتش نشانی و تعاملات عوامل ذینفع
 • حمایت از استقلال حرفه ای وامنیت شغلی تامین کننده خدمات و کالا
 • ایجاد زمینه برای مشارکت تشکل های قانونی غیردولتی صـنفی - تخصصـی فعـال درحـوزه ایمنـی و آتشنشانی، درسیاست گذاری و برنامه ریزی های مربوط
 • فراهم کردن بستر لازم برای حضـور فعـال تـأمین کننـدگان خـدمات و کـالا درمیـدان رقابـت هـای بین المللی
 • تأکید برکاهش آسیب پذیری طرح ها و پروژه های سرمایه گـذاری بـا هـدف افـزایش ایمنـی بناهـا و استحکام ساخت و سازها