آژیر صوتی اعلام حریق – SG-PGW2

آشکارسازهای با پیام های صوتی است برای زنگ آتش سوزی به طور متناوب با سیگنال و صدا آکوستیک سیگنال پیام (دنباله با توجه به EN54-3) در نظر گرفته شده. دستگاه SG-Pgw2 سیگنالینگ برای برنامه های کاربردی داخلی در نظر گرفته شده. این دستگاه سیگنال می تواند به 18 الگوهای از سیگنال های صوتی را منتشر می کنند تا؛ همچنین ممکن است به انتخاب “هیچ سیگنال صوتی” گزینه است. SG-Pgw2 قادر می سازد عمل در دو حالت: تا سه پیام ها و یا تا پیام های ده. حالت عملیات بستگی به موقعیت پرش قرار داده شده در پوشش دستگاه و بر روی تعدادی از پیام.

ویژگی های دستگاه های صدای زنگ.

  •   یام تا سه و یا تا ده پیام
  •    تا 18 الگوهای از سیگنال های صوتی
  • اتصال USB را ممکن می سازد به کپی کردن پیام ها از یک کامپیوتر به حافظه داخلی دستگاه
  • کار همزمان عامل دستگاه های شبکه سیگنالینگ