مشخصات فنی سیستم اطفاء حریق آیروسل HAFEX به شرح ذیل می باشد:

وزن ناخالص: 10.2 کیلوگرم.

وزن شیمیایی: 1.1 کیلوگرم.

ابعاد: 212*287*211

فضای پوشش دهی اطفاء AEROSOL:

A CLASS FIRES: 11m3

B CLASS FIRES: 25m3