جت فن های محوری برای تخلیه دود و تهویه روزانه اگزوز از پارکینگ در مواقع آتش سوزی استفاده می شود. جت فن های محوری برای هدایت هوای تازه از فن های هوای تازه محوری به تمام قسمت های پارکینگ و دود حاصل از آن به فن های اگزوز دود در صورت آتش سوزی استفاده می شود. جت فن ها با گواهی F300 (300 درجه سانتی گراد/2 ساعت) گازهای خروجی اگزوز تشکیل شده در پارکینگ را در طول تهویه روزانه تخلیه می کنند.