ایزولاتور لوپ اعلام حریق آدرس پذیر ” Rubezh – LI Loop Isolator “

لوپ ایزولاتور LI در خطوط ارتباطی آدرس پذیر RS-R3 پنل های دریافت و کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر R3500 که در سیستم اعلام حریق و اطفاء حریق RUBEZH تعبیه شده است استفاده می شود. ایزولاتور لوپ برای عایق بندی بخش های اتصال کوتاه خط ارتباطی آدرس پذیر طراحی شده است و بنابراین عملکرد باقی قسمت های خطوط ارتباطی آدرس پذیر را تضمین می کند. هنگامی که اتصال کوتاه مجدد تنظیم می شود، ایزولاتور لوپ به طور خودکار عملکرد خط ارتباطی آدرس پذیر (ACL) را بازیابی می کند.EVPU