از طریق شبکه لوله ای ، هوا به طور مداوم از اتاق نمونه گرفته می شود و در واحد تشخیص سیستم آسپیراسیون دود آنالیز می شود. با تشکیل از حساسیت به واکنش بالا و امکان پردازش هوای آسپیراسیون ، سیستم های آسپیراسیون دود برای مناطقی بحرانی که دتکتورهای آتش معمولی به حد خود می رسند مناسب هستند