تشخیص گاز قابل اشتعال و انفجاری (LNG)
کلاس حفاظت IPX2D
مناسب برای سقف زیبایی شناسی و نصب دیوار
زنگ هشدار ، گسل و فعال کردن هشدارهای LED
دارای بازر داخلی
دکمه تست