قابلیت اطمینان بالا و تشخیص خطا را فراهم کنید
مقره های اتصال کوتاه در هر دستگاه
آدرس دهی توسط یک ابزار خاص
قابلیت آدرس دهی خودکار (ویژگی کنترل پنل)
تشخیص داخلی ، سخت افزار / نرم افزار
جبران خسارت
360 درجه قابل مشاهده LED دو قطبی که توسط
صفحه کنترل
خروجی از راه دور مستقل