رادیال جت فن -ARF Jet Fan (Radial)

فن های رادیال جت برای تهویه روزانه و خروج دود آتش استفاده می شود. در پارکینگ های بسته مانند جت فن های محوری، به لطف پروانه های Plug داخل آن، می تواند هوا را به مسافت های بسیار طولانی سوق دهد. در پارکینگ هایی که ارتفاع کف آن بسیار کم است ترجیح داده می شود. بزرگترین مدل ARF-50 تنها 30 سانتی متر ارتفاع دارد.