راهنمای پله های خروج اضطراری انگلیسی

نوعي از این تجهیزات ایمنی تابلوهای راهنماي خروج هستند که مسير خروجي را نشان مي دهند و در سایزهای مختلف ساخته مي شوند. این
محصولات پس از شارژ کامل در نور محيط و جذب اين نور به مدت 30 دقيقه الی 6 ساعت در تاریکی مطلق قابل رؤیت خواهند بود . اين تابلو مشخص کننده موقعيت مسيرهاي خروج اضطراری مي باشد و در محل مناسب در ديد و نزديک مسير خروج نصب مي گردد .