مشخصات فنی سیستم اطفاء حریق آیروسل HAFEX به شرح ذیل می باشد:

وزن ناخالص: 19.3 کیلوگرم.

وزن شیمیایی: 3.4 کیلوگرم.

ابعاد: 258 *287*286

فضای پوشش دهی اطفاء AEROSOL:

A CLASS FIRES: 34m3

B CLASS FIRES: 78m3