شستی آدرس پذیر اعلام حریق مدل – XP95 / Discovery

شستی اعلام حریق سری XP95 و Discovery از پروتکل آپولو برای ارتباط با صفحه کنترلپنا اعلام حریق استفاده می کنند. حداکثر 126 عنصر را می توان در یک حلقه نصب کرد.