شستی اعلام حریق آدرس پذیر مدل -FI700

شستی اعلام حریق سری FI700 از پروتکل Labor Strauss برای ارتباط باکنترل پنل اعلام حریق استفاده می کند. حداکثر 240 عنصر را می توان در یک حلقه خطاب کرد