شستی اعلام حریق آدرس پذیر – 200-Advanced

شستی اعلام حریق سری 200AP از پروتکل سنسور سیستم برای ارتباط با صفحه کنترل پنل اعلام حریق استفاده می کند. تا 159 دتکنور اعلام حریق و همچنین تا 159 ماژول یا دستگاه های سیگنالینگ می توانند روی یک حلقه نصب شوند.