شستی اعلام حریق در فن آوری معمولی از طریق ارتباطات ساده ، زنگ خطر را به صفحه کنترل آپنل اعلام حریق منتقل می کند. آدرس دهی آشکارسازهای شخصی با استفاده از ماژول های آدرس انجام می شود.