ماژول/اینترفیسINPUT/OUTPUT MODULE MIO 22LS

ماژول MIO 22LSدستگاه ورودی / خروجی در نظر گرفته شده برای همکاری بین دستگاه های زنگ و آتش AWEX سیستم زنگ خطر است. این است که برای عملیات در لوپ تشخیص یا مدارهای تشخیص خرد در نظر گرفته شده. ماژول میلیون 22LS می توانید با آکوستیک، نوری، صوتی نوری، صدا و دیگر دستگاه های زنگ همکاری کنند. ماژول MIO 22LSبا 2 خروجی ولتاژ با نظارت و 2 ورودی رایگان پتانسیل مجهز شده است. عنصر عایق اتصال کوتاه که به سرعت اجازه می دهد تا محل خطا و بهره برداری مناسب از خط حلقه، حتی در صورت گسل آن یکپارچه شده است.