ماژول/اینترفیسINPUT/OUTPUT MODULE MIO 44N

ماژول MIO 44N  دستگاه ورودی / خروجی در نظر گرفته شده برای همکاری بین دستگاه های آتش نشانی و آتش AWEX سیستم زنگ خطر است. این است که برای عملیات در حلقه تشخیص یا مدارهای تشخیص خرد در نظر گرفته شده. این دستگاه می تواند همکاری با درب های خروج اضطراری، دود سیستم تخلیه، سیستم های آتش خاموش اتوماتیک، و سایر دستگاه های در نظر گرفته شده برای حفاظت از آتش است. ماژول MIO 44Nبا 4 خروجی رله با نظارت و 4 ورودی با پتانسیل آزاد نظارت مجهز شده است. عنصر ایزولاتور داخلیکه به سرعت اجازه می دهد تا محل خطا و بهره برداری مناسب از حلقه تشخیص، حتی در صورت گسل آن یکپارچه شده است.