ماژول رله خروجی اعلام حریق آدرس پذیر “Rubezh – OCM1-OCM4 Output control module “

ماژول های کنترل خروجی آدرس پذیر OCM1 و  OCM4 محرک ها را از سیستم اعلام حریق کنترل می کنند. از نظر عملکردی، ماژول‌های رله آدرس‌پذیر، خروجی‌های ولتاژ تغذیه از راه دور هستند. آنها طوری طراحی شده اند که به عنوان بخشی از سیستم آدرس پذیر کنترل شده توسط پنل هشدار گیرنده و کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر R3500 کار کنند. EVPU