ماژول 4 ورودی اعلام حریق آدرس پذیر ” Rubezh – IM4 Input module “

ماژول 4 ورودی اعلام حریق آدرس پذیر IM 4 Input برای دریافت آلارم از دستگاه هایی با نوع خروجی کنتاکت dry که به لوپ متصل نیستند و همچنین برای انتقال آلارم ها به پنل گیرنده و کنترل پنل طراحی شده است. طراحی شده است تا به عنوان بخشی از سیستم آدرس پذیر کنترل شده توسط پنل گیرنده و کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر R3500 عمل کند. EVPU