نوعي از این تجهیزات ایمنی تابلوهای راهنماي هوزريل هستند که جايگاه هوزريل را نشان مي دهند و در سایزهای مختلف ساخته مي شوند . این
محصولات پس از شارژ کامل در نور محيط و جذب اين نور به مدت 30 دقيقه الی 6 ساعت در تاریکی مطلق قابل رؤیت خواهند بود .

اين تابلو مشخص کننده جايگاه شلنگ آتش نشاني مي باشد. در مواقع آتش سوزي مورد استفاده قرارمي گيرد که بر روي باکس اين تجهيزات که به صورت درب دار هستند نصب مي گردد .