راهنمای کپسول آتش نشانی

نوعي از این تجهیزات ایمنی تابلوهای راهنماي کپسول آتش نشاني هستند که جايگاه کپسول را نشان مي دهند و در سایزهای مختلف ساخته مي شوند.این محصولات پس از شارژ کامل در نور محيط و جذب اين نور به مدت 30 دقيقه الی 6 ساعت در تاریکی مطلق قابل رؤیت خواهند بود . اين تابلو مشخص کننده جايگاه کپسول آتش نشاني مي باشد و درمحل استقرار کپسول که در فضاهاي درب دار قرار دارد نصب مي گردد .