Fincer FFMI200 ماژول /اینترفیس ورودی

ماژول / اینترفیس آدرس پذیر خود را واسط تجهیزات جانبی و کنترل پنل اعلام حریق را قرار میدهند و هر یک آدرس دهی مجزا میگیرد ماژول /اینترفیس آدرس پذیر برای راهندازی آسانسور .اگزاست فن ها فشار فن مثبت و غیره استفاده میشود ماژول ورودی Finder یک ورودی میباشد و اطلاعات را میتواند به سیستم کنترل پنل مرکزی اعلام حریق منتقل کند .