Finder FF MIC220 ماژول /اینترفیس ورودی و خروجی

ماژول / اینترفیس آدرس پذیر خود را واسط تجهیزات جانبی و کنترل پنل سیستم اعلام حریق را قرار میدهند و هر یک آدرس دهی مجزا میگیرد ماژول /اینترفیس آدرس پذیر برای راهندازی آسانسور .اگزاست فن ها فشار فن مثبت و غیره استفاده میشود ماژول خروجی Finder دارای یک ورودی وخروجی مجزار میباشد و اطلاعات را میتواند به سیستم کنترل پنل مرکزی اعلام حریق منتقل کند و بعلکس .