آژیر اعلام حریق آدرس پذیر مدل – Sounders and strobes Series FI750 / FI700

آژیر هایاعلام حریق سیگنالینگ صوتی ، نوری و ترکیبی سری FI750 و FI700 از پروتکل Labor Strauss برای ارتباط با کنترل پنل اعلام حریق استفاده می کنند. حداکثر 240 عنصر را می توان در یک حلقه نصب کرد.