آژیر اعلام حریق آدرس پذیر مدل – Sounders and strobes Series XP95 / Discovery

آژیر اعلام حریق سیگنالینگ صوتی ، نوری و ترکیبی سری XP95 و Discovery از پروتکل آپولو برای ارتباط با کنترل پنل اعلام حریق استفاده می کنند. حداکثر 126 عنصر را می توان در یک حلقه نصب کرد.