سیستم اطفاء حریق آیروسل HAFEX مدل HFX-4500

مشخصات فنی سیستم اطفاء حریق آیروسل HAFEX به شرح ذیل می باشد:

وزن ناخالص: 26.5 کیلوگرم. 

وزن شیمیایی: 4/5 کیلوگرم.

ابعاد: 266*360*361

فضای پوشش دهی اطفاء AEROSOL:

A CLASS FIRES: 45m3

B CLASS FIRES: 100m3