بیم دتکتور AWEX-50R/100R

Fireray 50R / 100R آشکارسازهای خط طراحی شده برای محافظت از محل بزرگ منطقه مانند سالن های تولید، انبارها، کلیسه ها، مراکز خرید و غیره

آنها در دو نسخه با دامنه های مختلف در دسترس هستند.
Fireray 50R: 5 – 50M
Fireray 100R: 50 – 100M

دتکتورخطی متشکل از فرستنده و گیرنده در یک تک مسکن و بازتابنده منشور. فرستنده پرتو مادون قرمز، که منعکس کردن منشور منعکس کننده در 180 و بازده به گیرنده ارسال می کند. اگر پرتو بوسیله دود پنهان شده، شرایط زنگ در آشکارساز فعال می شود.

ویژگی های آشکارسازهای دود پرتو؛

فرستنده ترکیبی و واحد گیرنده در یک واحد گسسته
کالیبراسیون اتوماتیک
خود به صورت خودکار compenstation چک رانش
چراغ شاخص وضعیت برای کمک به روند هست
ارتباط با ماژول ورودی / خروجی با استفاده از رله
3 / حساسیت سطوح Treshold
عملیات در سیستم های آدرس پذیر