نوعي از این تجهیزات ایمنی تابلوهای راهنماي طبقات هستند که مسير خروج را نشان مي دهند و در سایزهای مختلف ساخته و در مسیرهاي خروجی نصب مي شوند.این محصولات پس از شارژ کامل در نور محيط و جذب اين نور به مدت 30 دقيقه الی 6 ساعت در تاریکی مطلق قابل رؤیت خواهند بود .  اين تابلو مشخص کننده موقعيت طبقه دريک مجموع ساختمان اداري و مسکوني،فروشگاه و هر مکان ديگري مي باشد و در قسمت ورودي و خروجي هاي ساختمان در طبقات نصب مي گردد .