سیستم اطفاء حریق آیروسل HAFEX مدل HFX-500S

مشخصات فنی سیستم اطفاء حریق آیروسل HAFEX به شرح ذیل می باشد:

وزن ناخالص: 4.78 کیلوگرم. 

وزن شیمیایی: 500 کیلوگرم.

ابعاد: 241*100*100

فضای پوشش دهی اطفاء AEROSOL:

A CLASS FIRES: 5m3

B CLASS FIRES: 10m3